Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty.

Rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i rachunek zmian w kapitale własnym – terminologia

Obok bilansu (balance sheet) w księgowości mamy do czynienia z innymi sprawozdaniami finansowymi (financial statements), mianowicie rachunkiem zysków i strat (Br profit and loss account, Am income statement), rachunkiem z przepływów pieniężnych (cash flow statement) i zestawieniem zmian w kapitale własnym (statement of chnages in equity). Tłumaczenie terminów oznaczających składniki poszczególnych sprawozdań znajdziemy na stronie FinDict (tłumaczenie według Ustawy o rachunkowości).

Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym
Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
Rachunek z przepływów pieniężnych metodą pośrednią
Rachunek z przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią
Zestawienie zmian w kapitale własnym