Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty.

Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem https://kowalska.com.pl/ jest Monika Kowalska-Wilanowska Specialize your English, NIP: 7422120256. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów elektronicznych widocznych w Serwisie oraz świadczy Usługi elektroniczne. 

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od dnia 1.03.2022 r.

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dane płatności – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności umożliwiający uzgodnienie warunków Umowy, w tym poprzez podanie danych osobowych Kupującego, a także ustalenie sposobu dostawy i płatności.
 2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 ze zm.).
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – zbiór informacji, w tym danych osobowych i nieosobowych na temat Kupującego oraz historii jego zamówień, przechowywanych przez Sprzedawcę.
 7. Koszyk – element Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Produktów.
 8. Kupujący/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu lub korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 9. Polityka prywatności – dokument lub podstrona serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna pod adresem www.kowalska.com.pl 
 10. Produkt:
  • publikacja książkowa w wersji elektronicznej (e-book); lub
  • pakiet produktów oferowanych łącznie w jednej cenie.

mający charakter treści cyfrowej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.

 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 3855, 5564-5565, art. 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta. 
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.kowalska.com.pl/regulamin/. 
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.)
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kowalska.com.pl i jego podstronach, w tym w szczególności sklep internetowy. 
 6. System płatności – system płatności Przelewy24 należący do spółki PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), KRS 0000347935, NIP 7792369887: operator płatności, z którego korzysta Sprzedawca.
 7. Sprzedawca/Usługodawca – Monika Kowalska-Wilanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Kowalska-Wilanowska Specialize your English  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej NIP: 7422120256, REGON: 221937632 będąca właścicielem Serwisu;
 8. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą o dostarczenie treści cyfrowych.
 10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym formularze Dane płatności i Koszyk. 
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu polegające na wyborze w ramach sklepu określonych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • rodzaj Produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu;
 • rodzaje i zakres Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę;
 • warunki i zasady składania Zamówień oraz zawierania Umów w ramach Serwisu;
 • zasady i terminy płatności oraz warunki dostawy;
 • tryby postępowań reklamacyjnych;
 • zasady korzystania z prawa odstąpienia od Umowy.
 1. Sprzedawca sprzedaje Produkty wyłącznie na terytorium Polski.  
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Sprzedawca podaje swoje dane kontaktowe: 
 • adres pocztowy: Monika Kowalska-Wilanowska Specialize your English, Al. Niepodległości 767/2, 81-838 Sopot; 
 • adres e- mail: office@specializeyourenglish.pl;
 • nr konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. PL 65 1050 1764 1000 0091 3830 2634;
 • numer telefonu kontaktowego: +48 500 052 211. 
 1. Informacje o Produkcie podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności jego opis i cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedaż za pośrednictwem Serwisu odbywa się przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
 3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu Regulamin w sposób nieodpłatny dostępny w zakładce Regulamin https://kowalska.com.pl/regulamin/ przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Kupującego poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 4. Kupujący nie może dokonywać zakupu w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 5. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób:
 • zgodny z niniejszym Regulaminem;
 • zgodny obowiązującymi przepisami prawa;
 • niezakłócający jego funkcjonowania;
 • zgodnie z dobrymi obyczajami;
 • z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów. 
 • W ramach korzystania z Serwisu, zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Kupujący może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Kupujących.
 2. Korzystanie ze Serwisu, w tym przeglądanie asortymentu Serwisu oraz składanie Zamówienia, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Kupującego minimalnych wymagań technicznych:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
  • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies;
  • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez sieć Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne. Do podstawowych Usług elektronicznych należą Dane płatności oraz Koszyk oraz Konto. 
 2. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania asortymentu Serwisu lub złożenia Zamówienia.
 3. Usługi elektroniczne, za wyjątkiem Konta, mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu. 
 4. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznej, Usługobiorca może składać w formie elektronicznej na adres: office@specializeyourenglish.pl. 
 6. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  • określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. 
 7. Podanie danych, o których mowa w ustępie powyżej jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 8. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.  

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA 

 1. Kupujący dokonuje zakupu Produktu w Serwisie poprzez złożenie Zamówienia. 
 2. W celu zamówienia Produktu za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową https://kowalska.com.pl/sklep/, a następnie dokonać wyboru Produktu podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Serwisu.
 3. Wybór przez Kupującego zamawianego Produktu albo Produktów, w tym ich rodzaju oraz liczby, dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów do Koszyka.
 4. W celu dokonania zakupu, po dokonaniu wyboru Produktu, Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie, w zależności od decyzji Kupującego, Kupujący może dokonać dalszych zakupów lub klikając przycisk: „Zobacz koszyk” przejść do finalizacji Zamówienia. Po naciśnięciu przycisku „Zobacz koszyk” Kupujący zostanie przeniesiony do podstrony Serwisu, na którą wyświetli się informacja prezentująca wybrane Produkty, ich cenę, ilość, a także informacje o łącznym koszcie wybranych Produktów.
 5. Jeżeli Kupujący posiada specjalny kupon rabatowy, to w miejscu oznaczonym jako „Kod kuponu” powinien go wpisać, a następnie nacisnąć przycisk: „kliknij tutaj aby dodać swój kod”.
 6. Na tym etapie Kupujący ma jeszcze możliwość aktualizacji Zamówienia poprzez zmianę ilości lub rodzaju Produktu. 
 7. W celu sfinalizowania Zamówienia Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”. Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do kasy”, Kupujący zostanie przeniesiony na podstronę Serwisu, w której zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych, wyboru płatności oraz dostawy. W ramach tej podstrony Kupujący ma nadal możliwość dodania kodu rabatowego. Na podstronie Serwisu pojawi się komunikat „Masz kod? Kliknij tutaj, aby dodać swój kod”. Po naciśnięciu napisu „Kliknij tutaj, aby dodać swój kod” pojawi się specjalne okienko do dodania kodu, w którym należy wpisać posiadany kod, a następnie nacisnąć przycisk „Zastosuj kod”.
 8. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie przez Kupującego formularza Dane płatności, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:
  • imię; 
  • nazwisko; 
  • ulica; 
  • kod pocztowy;
  • miasto;
  • adres e-mail;

a w przypadku Przedsiębiorcy dodatkowo: 

 • nazwa firmy;
 • numer NIP.
 1. Po prawidłowym wypełnieniu Dane płatności, Kupujący powinien zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadził.
 2. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Dane płatności, Serwis będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia.
 3. Na dole podstrony Serwisu powinno pojawić się Zamówienie z sumą do zapłaty oraz informacją o możliwych sposobach płatności lub dostawy.
 4. W ramach Serwisu istnieje możliwość dokonania wyboru sposobu płatności, które zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII Regulaminu („Sposoby i terminy płatności”). Kupujący powinien dokonać wyboru metody płatności ze sposobów dostępnych w Serwisie.
 5. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, Kupujący powinien:
 • zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin”, który zawiera aktywny link, po naciśnięciu którego w nowym oknie otwiera się podstrona Serwisu z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do Zamówienia;
 • oświadczyć, po uprzednim przeczytaniu Polityki prywatności, że Kupujący zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w Polityce prywatności”, który zawiera aktywny link, po naciśnięciu którego w nowym oknie otwiera się podstrona Serwisu z Polityką prywatności. Niniejsze oświadczenie jest niezbędne do dokonania Zamówienia.  
 1. Dodatkowo na stronie Serwisu pojawi się okienko umożliwiające Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadoma/y, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość”.
 2. Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, Kupujący powinien wyrazić zgodę na realizację Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie. 
 3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący:
 • w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego – Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia płatności za złożone Zamówienie.
 • w przypadku szybkiego przelewu elektronicznego – Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Systemu płatności celem dokonania płatności za wybrane Produkty. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia. 
 1. Kupujący ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” potwierdza złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Kupujący ma możliwość założenia Konta, którego założenie odbywa się natychmiastowo po podaniu adresu e-mail oraz hasła. Wyrażenie chęci założenia Konta jest potwierdzane linkiem aktywacyjnym wysyłanym na adres e-mail podany przez Kupującego. 

VII. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY 

 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w pkt V Regulaminu („Składanie Zamówienia”). 
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownych informacji na adres poczty elektronicznej Kupującego podanej w trakcie składania Zamówienia. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zawierają co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. 
 3. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie 2 (powyżej) niniejszego punktu Regulaminu. 
 4. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 5. W przypadku złożenia zgody na dostarczenie Produktu w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, wiadomość e-mail, o której mowa w ustępie 2 niniejszego punktu Regulaminu uwzględnia również informację o złożeniu takiej zgody. 
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez:
 • udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu;
 • przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie 2 niniejszego punktu Regulaminu;
 • treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu. 

VIII. INFORMACJE I CENA PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (cena brutto). 
 2. Ceny podane w Serwisie dotyczą jednej sztuki Produktu. 
 3. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są podczas składania Zamówienia. Szczegółowe metody i terminy dostawy zostały określone w punkcie IX Regulaminu („Metody i terminy dostawy”).
 4. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w Serwisie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie.
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 6. Całkowita wartość Zamówienia, zawierająca łączną cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy, widoczna jest na etapie potwierdzania Zamówienia. 
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie, które zostało złożone przed datą zmiany ceny. 
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania lub odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Czas akcji promocyjnych jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

IX. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI 

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
  • tradycyjny przelew bankowy, w ramach którego należy dokonać wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy podane w pkt II Regulaminu („Postanowienia ogólne”).  Przy dokonywaniu przelewu Kupujący powinien użyć numer Zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie na podstawie tradycyjnego przelewu bankowego zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy;
  • szybki przelew elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za pośrednictwem Systemu płatności. Zamówienie na podstawie Systemu płatności nastąpi po otrzymaniu przelewu na koncie rozliczeniowym Sprzedawcy. 
 2. Rozliczenie transakcji, o której mowa w ust. 1 lit. b) powyżej może wiązać się z koniecznością rejestracji w Systemie płatności lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z Systemu płatności przez Kupującego, które są niezależne od Sprzedawcy oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący powinien zapoznać się z regulaminem lub warunkami korzystania z Systemu płatności. 
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego tradycyjnego przelewu bankowego, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.
 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury w wersji elektronicznej i przesłanie jej na adres wskazany w formularzu Dane płatności.

X. METODY I TERMINY DOSTAWY 

 1. Dostawa Produktu realizowana jest w postaci wysłania do Kupującego linku pozwalającego na ściągnięcie Produktu. Link jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu Dane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty. Dostawa zamówionego Produktu elektronicznego odbywa się nieodpłatnie.
 2. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy. 

XI. AKCJE PROMOCYJNE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub grupę Produktów. 
 2. Rabat, o którym mowa w ustępie 1 liczony jest od wartości brutto Produktu, bez kosztów dostawy. 
 3. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony czas wskazany przez Sprzedawcę lub do odwołania.

XII. LICENCJA 

 1. Produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy, są utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym są objętą przewidzianą tym prawem ochroną. 
 2. Z chwilą zawarcia Umowy, Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu (Licencja).
 3. Sprzedawca udziela Licencji Kupującemu wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
 • jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego czytnika;
 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie, w tym wydruk;
 • trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową

 – chyba, że w opisie Produktu postanowiono inaczej.

 1. Licencja nie obejmuje prawa Kupującego do:
 • kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla prawidłowego korzystania z Produktu na własny użytek;
 • tworzenia na bazie Produktu lub jego części produktów pochodnych lub utworów zależnych;
 • przekazywania prawa do korzystania z Produktu lub jego części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny sposób Produktu elektronicznego w całości lub w części.
 • Licencja udzielana jest na bezterminowo, chyba że co innego wynika z opisu Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Kupującego. 

XIII. ZABEZPIECZENIA ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PRODUKTU 

 1. Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowanie oraz aktualne wymagania techniczne i technologiczne Produktu każdorazowo są podawane przy opisie Produktu na stronie Serwisu. 
 2. Korzystanie z Produktu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Kupującego minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu;
 • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu;
 • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • posiadanie programu spełniającego wymagania techniczne pozwalające na pobranie Produktu w formacie PDF.

XIV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Niniejszy punkt oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się do Kupujących będących Konsumentami, z zastrzeżeniem ustępu 11. 
 2. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w ustępie 6 poniżej.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  office@specializeyourenglish.pl; 
 4. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia (tj. uzyskanie dostępu do usług cyfrowych) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 5. W innych wypadkach niż opisany w ust. 4 powyżej:
  • Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczy samo odesłanie Produktu przed jego upływem. Kupujący powinien zwrócić Produkt na adres: Monika Kowalska-Wilanowska Specialize your English, Al. Niepodległości 767/2, 81-838 Sopot. 
  • Sprzedawca przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ustępu poniżej. 
  • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Postanowienia punktu XII Regulaminu („Prawo odstąpienia od Umowy”) stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

XV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Kupujący będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Kupujący ma między innymi możliwość: 
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XVI. REKLAMACJA PRODUKTU 

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktów wolnych od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę prawną lub fizyczną (rękojmia). Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, jest jednak wyłączona wobec Przedsiębiorcy. 
 3. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu lub samego procesu zakupowego.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej: office@specializeyourenglish.pl. 
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

XVII. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. Dane kontaktowe zostały określone w pkt II niniejszego Regulaminu („Postanowienia ogólne”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Kupujący lub do podjęcia działań na żądanie Kupującego, w tym w celu realizacji Zamówienia oraz obsługi Kupującego związanej ze złożonym Zamówieniem lub realizacją Umowy lub świadczenia Usług Elektronicznych. 
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie.
 4. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Kupującego związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem https://kowalska.com.pl/polityka-prywatnosci/

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie. 
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą do Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada licencję uprawniającą do ich wykorzystywania.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu zawarcia Umowy. Zmiany Regulaminu będą zgłaszane Kupującym na stronie Serwisu.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:
  • Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  • Sprzedawcą a Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  • Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że bez tych postanowień Strony nie zawarłyby Umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Regulaminu w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Data publikacji: 1.03.2022 r.

Data ostatniej aktualizacji: – 1.03.2022 r.