Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty.

Wokół terminu SHARE

Dziś zajmiemy się analizą terminu share, który w zależności od kontekstu może oznaczać udział (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) lub akcję (w przypadku spółki akcyjnej). Zwrócimy uwagę na rodzaje akcji, pokrewne terminy z tego obszaru tematycznego oraz angielskie czasowniki, które kolokują ze słowem share. Zacznijmy od analizy poniższego tekstu:

AKCJA (SHARE) jest to papier wartościowy (security) reprezentujący część kapitału zakładowego (share capital) spółki akcyjnej (public company limited by shares, joint-stock company). Akcje są emitowane (issued) przez spółkę akcyjną. Własność akcji jest formalnym dowodem potwierdzającym uczestnictwo posiadacza (akcjonariusza) (shareholder) w spółce akcyjnej. Własność akcji uprawnia akcjonariusza do (entitles a shareholder to) :
– własności (ownership) części spółki akcyjnej: Akcjonariusz uprawniony jest do części zysku wypracowanego (profit generated) przez spółkę. Zysk ten wypłacany jest w formie dywidendy (paid out as a dividend). Cała kwota wypłaconej przez spółkę dywidendy dzielona jest pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do ilości ich udziałów (akcji) w spółce akcyjnej. W przypadku likwidacji spółki (company wind-up/liquidation), akcjonariusz jest uprawniony do udziału w majątku (assets, property) pozostałym po likwidacji.
– udziału w zarządzaniu spółką (company management): Akcjonariusze są uprawnieni do udziału oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (Annual General Meeting). Ilość głosów danego akcjonariusza zależy od ilości posiadanych przez niego akcji (shares held). Zarządzanie odbywa się przez głosowanie (through voting) nad decyzjami wpływającymi na strategię i kierunek rozwoju firmy.

Rodzaje akcji:
– akcje zwykłe (ordinary shares) – właściciele akcji zwykłych mają równe wobec siebie „standardowe” prawa wynikające z posiadania akcji. Akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (shares listed on the Stock Exchange) oraz większość akcji notowanych na giełdach światowych to akcje zwykłe.
– akcje uprzywilejowane (preference shares) – akcje uprzywilejowane są akcjami imiennymi (bearer shares). Ich uprzywilejowanie może dotyczyć zarówno praw do głosu (voting rights), jak i praw majątkowych (property rights).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie FIN DICT: Słownik finansowy {dostęp 24 lipca 2012}.

Terminy do zapamiętania:
papier wartościowy
kapitał zakładowy
spółka akcyjna
emitować akcje
udziałowiec
uprawniać do
własność
wypracować zysk
wypłacić w formie dywidendy
likwidacja spółki
majątek (spółki)
zarządzanie spółką
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
poprzez głosowanie (na drodze głosowania)
akcje zwykłe
notować na GPW (np. akcje, spółkę)
akcje uprzywilejowane
akcje imienne
prawo do głosu
prawo majątkowe