Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty.

Contracts in English – podstawowe słownictwo

Zapraszamy wszystkich chętnych do rozszyfrowania terminów zawartych w angielskich umowach. Z doświadczenia możemy śmiało powiedzieć, że zrozumienie języka umów potrzebne jest nie tylko prawnikom, ale i pracownikom działów HR czy innych branż. Poniżej znajdziecie krótki przegląd z typowymi zwrotami. które znajdują się w większości umów. Będzie zwięźle, rzeczowo i – miejmy nadzieję – bardzo przydatnie.

Na początek strony umowy, czyli contracting parties lub parties to a contract (pamiętajcie o prawidłowym przyimku „to”), które zawierają umowę, a więc make, conclude lub enter into an agreement. W umowie znajdziecie takie przykładowe zapisy:

59581644 (1)Service agreement

dated as of … (miejsce na zapis daty) by and between ABC and XYZ
dated as of February 25, 2021
(przykładowy zapis daty)
made (concluded lub entered into) between ABC and XYZ
made on … (on + data zawarcia umowy) between ABC and XYZ
made as of this 25th of February 2021 between ABC and XYZ (formalna i archaiczna forma zapisu daty w umowie)
made and entered into on … (made and entered into odczytujemy jako zawarta, a sam zwrot to przykład tzw. legal doublet)
by and between ABC, hereinafter referred to as ...(zwany w dalszej części umowy jako …)

Następnie przechodzimy do okoliczności zawarcia umowy. Tutaj z pewnością spotkacie się ze słowem klucz whereas (zważywszy, że …). Po przedstawieniu okoliczności strony wymieniają swoje wzajemne zobowiązania. Znajdziemy co najmniej kilka angielskich odpowiedników polskiego sformułowania „Strony postanawiają, co następuje …”:

The Parties hereby agree as follows.
The Parties hereto agree as follows.
Now, therefore, the Parties agree as follows.
Now, therefore, it is agreed as follows.

Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób w języku angielskim strony wyrażają swoje zobowiązania:

Party A shall pay …
Party A undertakes to pay …
Party A agrees to pay …
Party A covenants that he shall pay …

W trakcie analizy różnych typów umów zauważymy, że przewijają się tam określone czasowniki z formalnego rejestru, np.:

amend – wprowadzać zmiany (as amended = z późniejszymi zmianami)
breach – naruszyć warunki umowy (constitute a breach – stanowić naruszenie umowy)
construe – interpretować, mieć znaczenie (construe = interpret)
commence – zaczynać (innymi słowy begin)
cease – przestawać (formalny odpowiednik czasownika stop)
deem – uznawać za (deemed = considered)
specify – określić (as specified in Paragraph 4)
set out/set forth – określić (as set out below)
stipulate – okreslić (stipulated in Section 7)
render – świadczć (render services)
be entitled to – być uprawnionym do (entitled to maternity leave)
incur – ponosić (incur costs)
reimburse – zwrócić (reimburse expenses)
default – zalegać (defaulted payments jako płatności przeterminowane)

Warto przyjrzeć się jeszcze na koniec standardowym klauzulom umownym, czyli boilerplate clauses, np:

applicable law – prawo właściwe (również governing law)
assignment – cesja (assign rights = dokonać cesji praw wynikających z umowy)
binding effect – moc wiążąca (binding on/upon the Parties = wiążący strony)
force majeure – siła wyższa (acts of God = zdarzenia losowe)
indemnification – przejęcie odpowiedzialności cywilnej (druga nazwa to hold harmless clause)
notices – korespondencja (pomiędzy stronami umowy)
severability – rozdzielna interpretacja postanowień umowy
survival – zachowanie mocy rawnej (survive = zachować moc prawną)
waiver – odstąpić od wykonania prawa przysługującego stronie umowy (waive = odstąpić od wykonania prawa)